ข้อมูลสถิติการขนส่งและจราจร

ชุดข้อมูลสถิติด้านการขนส่งและจราจร ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลจากการสำรวจความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ การเข้าใช้งานระบบนำทางทางการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อมูลประมาณการความต้องการการขนส่งสินค้าและต้องการการเดินทางของแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร เป็นต้น