Skip to content

ระบบบัญชีข้อมูล สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นระบบที่รวบรวมชุดข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดการเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนหลัก แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่งของประเทศ