ผลสำรวจปริมาณจราจรบนช่วงถนน (Mid-Block Survey: MB)

แสดงข้อมูลผลสำรวจปริมาณจราจรบนช่วงถนน (Mid-Block Survey: MB) ของโครงการศึกษาจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภายใต้ระบบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยแสดงรายละเอียดข้อมูลปริมาณจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า - เย็น ปริมาณจราจรชัวโมงสูงสุด ตามตำแหน่งการสำรวจ ทิศทาง (หน่วยเป็น คัน/ชั่วโมง และ PCU/ชั่วโมง)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งและจราจรในภูมิภาค
* อีเมลผู้ติดต่อ datacatalog@otp.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำรวจข้อมูลปริมาณจราจร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ระหว่างวันที่ 13 - 29 ธันวาคม 2564 ทำการสำรวจด้วยการใช้วิธีบันทึกภาพการเคลื่อนตัวของยานพาหนะบนช่วงถนนด้วยกล้องวิดีโอ แยกทิศทางการเดินทางและประเภทยานพาหนะ ทำการแจกแจงนับปริมาณการจราจรทุก ๆ 15 นาที เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง จำนวน 24 ตำแหน่ง ตั้งแต่ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. และเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั่งเวลา 07.00 - 07.00 น. โครงการศึกษาจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภายใต้ระบบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรร่ โครงการศึกษาจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภายใต้ระบบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 เมษายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 ธันวาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คัน/ชั่วโมง
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างโดย otp-admin otp-admin
สร้างในระบบเมื่อ 17 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2566