ผลการสำรวจข้อมูลการเดินทางของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แสดงข้อมูลผลการสำรวการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2565 (พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565) ของโครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) มีการสำรวจระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565 จำนวนไม่น้อยกว่า 70,000 ตัวอย่าง โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของประชาชนและครัวเรือน และลักษณะการเดินทางของประชากร ประกอบด้วย ปริมาณการเดินทางและอัตราการเดินทาง วัตถุประสงค์การเดินทาง ช่วงเวลาการออกเดินทาง รูปแบบการเดินทาง ระยะทางเฉลี่ย เวลาในการเดินทางเฉลี่ย ความเร็วเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และจุดต้นทาง-ปลายทาง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
* อีเมลผู้ติดต่อ datacatalog@otp.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การสำรวจการเดินทางของครัวเรือน (Household Travel Survey : HTS) พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง จำนวน 8 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร อยุธยา และฉะเชิงเทรา) จำนวนไม่น้อยกว่า 70,000 ครัวเรือน โดยวิธีการสำรวจโดยใช้คนสัมภาษณ์ (Personal Interview) โดยสำรวจข้อมูล 2 ลักษณะร่วมกัน ประกอบด้วย การสำรวจข้อมูลการเดินทาง ณ จุดปลายทาง (Destination Interview Survey) โดยทำการสำรวจ ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 แห่ง และที่ว่าการอำเภอในจังหวัดพื้นที่ศึกษา 7 จังหวัด จำนวน 77 แห่ง วิธีการสำรวจ Online Survey โดยจะเป็นวิธีเสริมผ่านการใช้ Mobile Application สำรวจการเดินทางฯ ด้วยตัวเองของผู้ตอบแบบสอบถาม ของโครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 เมษายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 ธันวาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เที่ยว/วัน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างโดย otp-admin otp-admin
สร้างในระบบเมื่อ 17 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2566