ผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยข้อมูล GPS รถบรรทุก (Freight Transport Analytics)

แสดงผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยข้อมูล GPS รถบรรทุก (Freight Transport Analytics) โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและการเดินทางของคน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1 ประกอบด้วย ข้อมูลพฤติกรรมการขนส่งสินค้าแยกรายสินค้า ข้อมูลต้นทางปลายทางการขนส่งสินค้า (แยกรายชนิดสินค้า) ข้อมูลพฤติกรรมการขนส่งสินค้าเข้า-ออกสถานที่สำคัญ ข้อมูลปริมาณเที่ยวการขนส่งสินค้า เข้า-ออกสถานที่สำคัญ (รายชั่วโมง) ข้อมูลปริมาณเที่ยวการขนส่งสินค้าเข้า-ออกสถานที่สำคัญ (รายสัปดาห์) ข้อมูลปริมาณเที่ยวการขนส่งสินค้าบนโครงข่าย ข้อมูลพฤติกรรมการขนส่งสินค้าเข้าออกพื้นที่พิเศษ และข้อมูลความเร็วเฉลี่ยในการขนส่งสินค้า (รายอำเภอ)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
* อีเมลผู้ติดต่อ datacatalog@otp.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอข้อมูลข้อมูลพฤติกรรมการขนส่งสินค้าแยกรายสินค้า ข้อมูลต้นทางปลายทางการขนส่งสินค้า (แยกรายชนิดสินค้า) ข้อมูลพฤติกรรมการขนส่งสินค้าเข้า-ออกสถานที่สำคัญ ข้อมูลปริมาณเที่ยวการขนส่งสินค้า เข้า-ออกสถานที่สำคัญ (รายชั่วโมง) ข้อมูลปริมาณเที่ยวการขนส่งสินค้าเข้า-ออกสถานที่สำคัญ (รายสัปดาห์) ข้อมูลปริมาณเที่ยวการขนส่งสินค้าบนโครงข่าย ข้อมูลพฤติกรรมการขนส่งสินค้าเข้าออกพื้นที่พิเศษ และข้อมูลความเร็วเฉลี่ยในการขนส่งสินค้า (รายอำเภอ)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 เมษายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 ธันวาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างโดย otp-admin otp-admin
สร้างในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2566