เวลาในการเดินทางเฉลี่ยและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แสดงข้อมูลเวลาเฉลี่ยในการเดินทางเข้า - ออก ระบบการเดินทางหลัก โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาการเดินทางทั้งหมด และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทางเข้า - ออก ระบบการเดินทางหลัก โดยเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด จากโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม แสดงผลตามรูปแบบการเดินทาง 3 รูปแบบ ประกอบด้วย รถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร และรถไฟฟ้า หน่วยแสดงผล เวลาในการเดินทาง (นาทีต่อเที่ยว) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ย (บาทต่อเที่ยว)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม กลุ่มกำกับและบริหารระบบตั๋วร่วม
* อีเมลผู้ติดต่อ datacatalog@otp.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางและการเลือกใช้ระบบตั๋วโดยสาร (รูปแบบการเดินทาง) ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ประกอบด้วย ระบบรถไฟฟ้า (สายสีเขียว สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง และแอร์พอร์ตเรลลิงก์) รถโดยสารประจำทาง (รถโดยสารประจำทางไม่ปรับอากาศ รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ และรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT) และเรือโดยสาร (เรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และเรือคลองแสนแสบ) โดยดำเนินการสำรวจในช่วงวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 เมษายน 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 ธันวาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างโดย otp-admin otp-admin
สร้างในระบบเมื่อ 23 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2566